SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 799Y8G 
Opinto Hyvinvointipalveluiden tutkiva kehittäminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Työelämän kehittäminen ja esimiestyö, ylempi (AMK) Rovaniemi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan työelämän kehittäjänä sekä määritellä ja perustella osaamisensa kehittämistarpeita. Opiskelija osaa noudattaa osaamis- ja ongelmaperustaisen oppimisen periaatteita ja toimintatapoja. Hän tietää Lapin korkeakoulukonsernin ja ammattikorkeakoulun tarjoamat mahdollisuudet henkilökohtaisen oppimisprosessin suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti hyvinvointipalveluiden kehittämistoimintaa sekä tunnistaa ja rajata työelämän kehittämisen kohteita. Hän osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa ja käyttää hyödyksi erilaisia tiedonhakumenetelmiä hankkiessaan, käsitellessään ja arvioidessaan alansa tietoa.

Opintojakson ydinsisältö:

  • Oma ammatillinen kasvu kehittämisasiantuntijana ja portfolio
  • Hyvinvointipalveluiden kehittämisosaaminen
 
Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arvosana on hyväksytty, kun opiskelija pystyy analysoimaan osaamistaan ja osaamisensa kehittämistarpeita oman ammatillisen kasvun ja työelämän kehittäjän näkökulmasta. Opiskelija asettaa tavoitteet oman asiantuntijuutensa kehittämiselle sekä laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja portfolion rungon. Hän osoittaa hallitsevansa ammatillisen kasvun edellyttämän itsereflektion, yhdessä oppimisen ja asiantuntijuuden jakamisen. Opiskelija tunnistaa ja osaa yksilöidä työelämän kehittämistoiminnan kohteen. Hän esittää perustellun työelämää kehittävän aiheen, joka liittyy opiskelijan henkilökohtaiseen osaamiseen, oman alan tai työyhteisön kehittämiseen.

Arvosana on hylätty, jos opiskelija ei saavuta opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa