SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 799Y9K 
Opinto Henkilöstön johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), palvelualat, Rovaniemi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa tarkastella ja kehittää esimiestyötä työyhteisössä sosiaalisen tuen ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulman huomioon ottaen. Hän osaa henkilöstöjohtamisen perusteet ja menetelmät. Opiskelija osaa käyttää erilaisia esimiestyön menetelmiä ja työvälineitä työyhteisön kehittämiseen. Opiskelija tuntee ja osaa arvioida työhyvinvointia määrittäviä tekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä K 5:

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia tavoitteellisesti, taitavasti, vastuullisesti ja eettisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Hyvä H3–H4:

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia vastuullisesti ja eettisesti eri näkökulmia huomioon ottaen ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa-

-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Tyydyttävä T1–T2:

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi esimiestyöhön liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

-kehittää esimiestyötä ja työyhteisön hyvinvointia vastuullisesti, eettisesti ja kestävän kehityksen periaattein

-osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa