SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 799Y8H 
Opinto Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija sisäistää ymmärryksen näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisuudesta ja sen edellytyksistä. Opiskelija omaksuu johtajan vastuun ja roolin toiminnan eri tasoilla käytäntöjen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi näyttöön perustuen. Opiskelija osaa hankkia ja arvioida kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon perustaksi. Hän osaa argumentoida tutkimustuloksia ja arvioida tutkimustiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä työelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja analysoida käsitteellisesti työelämän toimintatapoja ja tunnistaa kehittämiskohteita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä K 5:

Opiskelija

-luo johdonmukaisen tutkimuksellisen kehittämisen tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimustietolähteitä kriittisesti analysoiden

-hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-hallitsee tutkimustiedon laaja-alaisen hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa

-arvioi ja kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti työyksikön, organisaation tai alueen olemassa olevia käytäntöjä ja toimintakulttuuria.

Hyvä H3–H4:

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä hyödyntäen

-soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessia johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-hallitsee tutkimustiedon hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa

-tuottaa tavoitteellisia ja perusteltuja työyksikön, organisaation tai alueen kehittämissuunnitelmia ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

Tyydyttävä T1–T2:

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi laaja-alaisesti

-tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-pyrkii tutkimustiedon hyödyntämiseen, mikä näkyy lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä pyrkimyksessä synteesiin tutkimustulosten hyödyntämisessä

-tunnistaa ja analysoi työyksikön, organisaation tai alueen kehittämiskohteita ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa