SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 799Y8I 
Opinto Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa ottaa vastuun näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamisesta, tukirakenteista ja johtamisesta. Hän osaa kehittää ja uudistaa työyksikön, organisaation tai alueen olemassa olevia käytäntöjä ja toimintakulttuuria. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia ja terveyttä edistäviä interventioita sisältäen menettelyt siitä, miten parhaat käytännöt tunnistetaan, otetaan yleiseen käyttöön ja vakiinnutetaan osana johtamistyötä ja työyksiköiden arkea.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä K 5:

Opiskelija

-luo johdonmukaisen tutkimuksellisen kehittämisen tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimustietolähteitä kriittisesti analysoiden

-hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-hallitsee tutkimustiedon laaja-alaisen hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa

-arvioi ja kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti

työyksikön, organisaation tai alueen olemassa olevia käytäntöjä ja toimintakulttuuria.

Hyvä H3–H4:

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä hyödyntä

-soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessia johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-hallitsee tutkimustiedon hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa

-tuottaa tavoitteellisia ja perusteltuja työyksikön, organisaation tai alueen kehittämissuunnitelmia ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

Tyydyttävä T1–T2:

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi laaja-alaisesti

-tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-pyrkii tutkimustiedon hyödyntämiseen, mikä näkyy lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä pyrkimyksessä synteesiin tutkimustulosten hyödyntämisessä

-tunnistaa ja analysoi työyksikön, organisaation tai alueen kehittämiskohteita ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa