SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 799Y9A 
Opinto Eettinen johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveyden edistäminen, ylempi AMK (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa ottaa vastuuta työyhteisön eettisestä toiminnasta ja omasta roolistaan yhteisön jäsenenä sekä työkulttuurin rakentajana ja ylläpitäjänä. Hän osaa soveltaa alansa ammattieettisiä näkökulmia esimiestyön asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä. Opiskelija osaa reflektoida toimintaa ohjaavien arvojen näkökulmasta työtään, työyhteisön toimintaa ja toimintakulttuuria. Hän osaa tunnistaa, analysoida ja ratkaista eettisiä ongelmia johtamis- ja esimiestyössä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää eettisesti kestäviä ratkaisuja yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojakson ydinsisältö:

  • Johtamisen etiikka ja arvot
  • Arvoperusta ja eettinen toiminta esimiestyössä
 
Arviointikriteerit
Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Kiitettävä K5

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi eettiseen johtamiseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

-tunnistaa ja ratkaisee johtamis- ja esimiestyön eettisiä ongelmia vastuullisesti

-kehittää työyhteisön eettistä toimintaa tavoitteellisesti, tulevaisuuteen suuntautuen ja yhteisöllisesti

-viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi eettiseen johtamiseen liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

-tunnistaa ja ratkaisee johtamis- ja esimiestyön eettisiä ongelmia vastuullisesti eri näkökulmia huomioon ottaen

-kehittää työyhteisön eettistä toimintaa perustellusti tulevaisuuteen suuntautuen ja yhteisöllisesti

-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

-tuottaa ja arvioi eettiseen johtamiseen liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti

-tunnistaa ja ratkaisee johtamis- ja esimiestyön eettisiä ongelmia taitavasti, vastuullisesti ja tavoitteellisesti eri näkökulmia huomioon ottaen

-kehittää työyhteisön eettistä toimintaa johdonmukaisesti tulevaisuuteen suuntautuen, yhteisöllisesti ja innovatiivisesti

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa