SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus Y9992B 
Opinto Osaamisen johtaminen 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Suuntautumis 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida organisaation osaamistarvetta ja -vajetta. Hän osaa kehittää omaa ja ihmisten osaamista alueen ja/tai organisaation tärkeimpänä voimavarana. Hän hallitsee osaamisen johtamisen prosessin, kykenee toteuttamaan osaamisen arviointia ja pystyy laatimaan strategiaan pohjautuvia osaamista koskevia kehittymissuunnitelmia. Hän osaa käyttää, soveltaa, kehittää ja arvioida osaamisen johtamisen menetelmiä työympäristössä. Hän osaa hyödyntää innovaatioiden tuottamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa alueen ja organisaatioiden kehittämisessä.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Osaamisen johtamisen käsitteet ja -menetelmät
  • Osaamisvajeen ja -tarpeen arviointi
  • Yksilölliset ja yksikkökohtaiset kehittymissuunnitelmat
  • Innovaatiot osana organisaation kehittämistä
  • Yrittäjämäinen toimintatapa
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Osaa kartoittaa organisaationsa ja työyksikkönsä osaamista ja tukea mahdollisen osaamisvajeen täyttämistä. Osaa käyttää osaamisen johtamisen menetelmiä ja osaa soveltaa yrittäjämäistä toimintatapaa kehittämisessä.

Osaa analysoida ja kehittää organisaationsa ja työyksikkönsä ammatillista osaamista ja edistää mahdollisen osaamisvajeen täyttämistä. Osaa käyttää ja soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä ja yrittäjämäistä toimintaa alueen ja/tai organisaatioiden kehittämiseksi.

Osaa itsenäisesti arvioida, kehittää ja johtaa monipuolisesti organisaationsa ja työyksikkönsä ammatillista osaamista ja täyttää mahdollisen osaamisvajeen organisaation strategian mukaisesti. Osaa luovasti johtaa, käyttääja soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiäjakehittää yrittäjämäistä toimintaa organisaatioissa.

 
Alkamispäivä 01.01.2014 
Päättymispäivä 31.12.2020 
 Palaa