SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R702HL34 
Opinto Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu  
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat tunnistaa ja analysoida positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden kokonaisvaltaisessa edistämisessä. Osaat selittää keskeisimmät mielenterveys- ja päihdeongelmat ja kuvata niitä koskevat hoitotyön periaatteet ja hoitosuositukset sekä palvelu- ja hoitojärjestelmät eri toimintaympäristöissä asiakkaan elämänhallinnan näkökulmasta. Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin. Olet osallisena tiimityössä eri hoitomuotoja valittaessa ja toteutettaessa yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla sekä perehdyt lääkehoitoon ja muihin kuntoutumis- ja hoitomenetelmiin. Osaat toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa eri toimintaympäristöissä asiakkaiden psyykkistä eheytymistä tukien kollegiaalisesti. Olet avoin erilaisissa kohtaamisissa syntyville omille tunteille ja kokemuksille ja keskustelet niistä hoitavan tiimin kanssa. Käytät työnohjausta ja työyhteisön tukea, vertaisarviointia sekä palautteita ammatillisessa kehittymisessään analysoiden omia persoonallisia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi hoitosuhdetyöskentelyssä ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Noudatat potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassa.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Alkamispäivä 01.08.2018 
Päättymispäivä 31.05.2019 
 Palaa