SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K702HL32 
Opinto Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sairaanhoitajakoulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja heidän läheisten sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa tilanteen mukaan. Osaat toimia aloitteellisesti, ammatillisesti ja eettisesti ohjatessasi ja tukiessasi potilaita ja heidän läheisiään huomioiden voimavarat. Osaat toteuttaa suullista ja kirjallista raportointia ja toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaan. Perehdyt ja osallistut ohjattuna sisätauteja sairastavan asiakkaan ja potilaan lääkehoitoon. Perehdyt ja osallistut sisätauteja sairastavan asiakkaan ja potilaan tutkimuksiin perustellen niiden tarpeen. Noudatat potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassasi.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Alkamispäivä 01.09.2018 
Päättymispäivä 31.05.2019 
 Palaa