SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus K702HL36 
Opinto Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Harjoittelu 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Sairaanhoitajakoulutus (Kemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan ikääntyneen hoitotyössä. Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön menetelmät. Osaat ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoitoprosessin. Kykenet ikääntyneen ja hänen omaisen kanssa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon sekä osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä hyödyntäen myös sähköisiä palveluja. Osaat toteuttaa ikääntyneen ja erityisryhmään kuuluvan voimavaralähtöistä ja moniammatillista kuntouttavaa hoitotyötä eri toimintaympäristöissä. Osaat soveltaa hyvinvointiteknologiaa ikääntyneen hoitotyössä. Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Alkamispäivä 01.09.2019 
Päättymispäivä 31.05.2020 
 Palaa