SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus HYV1N 
Opinto Luonto yksilön hyvinvoinnin tukena 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on perehtyä Green Care -menetelmiin sekä soveltaa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmää (YKS/PCP) luontotoiminnan valinnassa ja toteuttamisessa.

Opiskelija omaksuu yksilökeskeisen elämänsuunnittelun ja luontoon tukeutuvien menetelmien periaatteet ja työtavat. Hän osaa soveltaa oppimaansa, hankkia uutta tietoa sekä ideoida ja kehittää yhdessä toisten osallistujien kanssa menetelmien ja niihin liittyvien työtapojen soveltamista. Opiskelija osaa tuoda esille omat erityistaitonsa ja mielenkiinnon kohteensa ja käyttää niitä yhteisessä kehittämistyössä.

 
Arviointikriteerit

K5

H4

H3

T2

T1

Hylätty

Osaamisesta välittyy monipuolinen perehtyneisyys käsiteltävään aiheeseen. Sitä on pohdittu analyyttisesti ja kriittisesti. Tehdyt ratkaisut perustellaan. Sovellusesimerkit ovat realistisia. Tietoa on hankittu monipuolisesti ja lähdemateriaalia on käytetty laajasti ja siihen on suhtauduttu kriittisesti. Lähteitä käytetty vertaillen yhdistellen ja eri näkökulmia esiintuoden (synteesi).

Osaamisesta välittyy perehtyneisyys käsiteltävään aiheeseen. Sitä pyritään pohtimaan kriittisesti. Tehtyjä ratkaisuja perustellaan.

Tietoa on hankittu monipuolisesti ja lähdemateriaalia käytetty laajasti ja monipuolisesti.

Lähteitä ei ole käytetty referoiden vaan syntetisoiden ja perustellen

Osaaminen tuottaminen sisältää omaehtoista, omintakeista pohdintaa. Aihetta käsiteltäessä nimetään kehittämisideoita.

Tietoa on hankittu ja lähdemateriaalia käytetty melko laajasti ja monipuolisesti osittain referoiden.

Teoriaperusta kattaa kaikki aihepiirin teemat.

Osaamisen näkökulmasta keskeisimmät ja oleellisemmat asiat tuodaan esille. Aiheen käsittely on kuitenkin pinnallista.

Tietoa on hankittu ja lähdemateria alia käytetty melko niukasti referoiden.

Teoriaperusta ei kata kaikkia osa-alueita.

Osaamisen näkökulmasta kriittisyys ja perustelut ovat puutteellisia.

Aiheen käsittely on toteavaa. Tietoa on hankittu niukasti ja osaaminen perustuu omille näkemyksille, eikä niille esitetä tietoperustaa.

Osaamisen keskeisiä asioita ei ole ymmärretty. Aiheen käsittely on pinnallista ja epätarkkaa. Kriittisyys ja perustelut ovat puutteelliset. Tietoa ei juurikaan ole hankittu ja lähdemateriaal in käyttö hyvin niukkaa ja pintapuolista.

Osaaminen perustuu lähinnä omille mielipiteille ja arkitietoon.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa