SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus RGCARE7 
Opinto Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:

• Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti

• Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä

• Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita

• Opiskelija osaa yhdistää Green Care osaamista suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care -toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care –toimintaan:

• Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön

• Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä

• Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä. ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin

Opiskelija osaa arvioida oman alueen erityispiirteitä sekä huomioida niiden kestävän hyödyntämisen Green Care -toiminnassa

• Tunnistaa oman ympäristönsä Green Care-potentitiaalia

• Osaa soveltaa tietoa Green Care-menetelmiin ja -palveluihin

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja osaa soveltaa asiakasta koskevaa tietoa ympäristön analysointiin ja muokkaamiseen asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Opiskelija tunnistaa oman alueensa Green potentiaalin. Hän osaa kuvata Care Green Care-ympäristöjä sekä niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Opiskelija tuntee Green Care toimintaympäristön reunaehdot (mm. esteettömyys ja käytettävyys) sekä osaa kriittisesti arvioida ympäristön soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin. Opiskelija tunnistaa erilaisten käyttäjien tarpeita suhteessa Green Care-ympäristöön sekä soveltaa tietoa ympäristön analyysissa ja muokkaamisessa. Opiskelija osaa kuvata ohjauksen keinoja, joilla tuetaan asiakasta toimimaan ja saavuttamaan tavoitteitaan Green Care ympäristössä.

Hylätty:

Opiskelija ei ota vastuuta oppimistehtävien suorittamisesta. Hyväksytyn kriteerit eivät täyty jollakin yllä mainitun kuvauksen osa-alueella.

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa