SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R604M21 
Opinto Pohjoisten alueiden mahdollisuudet 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Ammattiopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Metsätalouden koulutusohjelma (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:Opiskelija tuntee Pohjois-Suomen luonnonkäytön haasteet ja ristiriitojen hallintakeinot eri käyttömuotojen välillä, sekä Pohjois-Suomen ja erityisesti Ylä-Lapin metsien käytön ja metsänhoidon ekologiset ja sosioekonomiset erityispiirteet. Opiskelija ymmärtää poron sosiaalisen ja taloudellisen merkityksen sekä tuntee porotalouden ja metsätalouden keskinäiset vaikutukset, ja on perehtynyt hirvijahdin järjestelyihin. Opiskelija omaa perustiedot maailman metsävaroista, tärkeimmistä puulajeista ja kansainvälisestä metsäpolitiikasta sekä osaa viestiä englanniksi suomalaisesta metsäalan toiminnasta ja alan työmahdollisuuksista kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Teemat:

  • Pohjoisen luonnonkäytön erityispiirteet
  • Pohjoisten metsien käyttö ja merkitys Suomessa ja lähialueilla
  • Porotalous
  • International forestry

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Tuntee Pohjois-Suomen luonnonkäytön haasteita ja ristiriitoja sekä osaa kuvata eri käyttömuotojen välisiä hallintakeinoja. Tietää alueiden ja luonnonvarojen kestävän käytön perusmenetelmät. Osaa selostaa Pohjois-Suomen ja erityisesti Ylä-Lapin metsätalouden harjoittamiseen liittyviä erityispiirteitä ja toimintamalleja. Tietää pääpiirteet Barentsin alueen yhteistyöstä, luonnonkäytöstä ja metsätaloudesta. Ymmärtää poron sosiaalisen ja taloudellisen merkityksen Lapissa, osaa kuvailla porotalouden ja metsätalouden keskinäisiä vaikutuksia sekä poronhoidon huomioimista metsätalouden harjoittamisessa.Tuntee hirven turvallisen seuruejahdin pääkohdittain.Tietää maailman metsävarojen ja metsäpolitiikan keskeiset piirteet sekä suomalaisten roolista siinä. Osaa esitellä suomalaista metsäalan osaamista suppeahkosti englannin kielellä. Tietää ulkomailla hankittavan alan kokemuksen merkityksen oman osaamisen kehittämisen kannalta sekä osaa laatia opastettuna erilaisia dokumentteja englanninkielellä.

Ymmärtää Pohjois-Suomen luonnonkäytön haasteet, tuntee ristiriitojen keskeiset hallintakeinot ja miten luonnonvarojen kestävän käytön perusmenetelmiä yleensä sovelletaan. Ymmärtää Pohjois-Suomen ja erityisesti Ylä-Lapin metsätalouden harjoittamisen erityispiirteet ja tuntee keskeisimmät siellä sovellettavat toimintamallit. Osaa kuvailla ja esimerkein havainnollistaa Barentsin alueen yhteistyötä, luonnonkäyttöä ja metsätaloutta. Ymmärtää poroelinkeinon oikeutuksen ja velvollisuudet, sekä tuntee porotalouden ja metsätalouden keskinäiset vaikutukset sekä keskeiset toimintamallit elinkeinojen päällekkäiskäytön yhteensovittamiseksi. Kykenee erittelemään hirven turvallisen seuruejahdin järjestelyt pääpiirteittäin.Omaa perustiedot maailman metsävaroista, tärkeimmistä puulajeista ja metsäpolitiikasta ja roolistamme siinä. Osaa viestiä monipuolisen sanavaraston kautta englanniksi suomalaisesta metsäalan toiminnasta. Suhtautuu positiivisesti ulkomailla hankittavaan alan kokemukseen tuntien tarjolla olevia mahdollisuuksia sekä osaa laatia mallien mukaisia dokumentteja englanninkielellä.

Osaa eritellä Pohjois-Suomen luonnonkäytön haasteita ja arvioida niiden taustatekijöitä sekä arvioida käyttömuotojen ristiriitojen hallintakeinojen soveltuvuutta erilaisissa tapauksissa. Osaa arvioida erilaisia toimintamalleja vastuullisen ympäristönhallinnan näkökulmasta ja luonnonvarojen kestävän käytön perusmenetelmien soveltamisen onnistumista. Osaa perustellen valita soveltuvan toimintamallin poronhoidon ja metsätalouden yhteensovittamiseksi. Osaa kertoa ja soveltaa hirven turvallisen seuruejahdin järjestelyistä.Osaa esitellä monipuolisesti kansainvälistä metsätaloutta ja metsäpolitiikkaa ja suomalaisten aktiviteetteja näissä. Osaa monipuolisesti ja selkeästi viestiä englanniksi suomalaisesta metsäalan toiminnasta sekä pyrkii aktiivisesti lisäämään kansainvälistä osaamistaan.

 
Alkamispäivä 01.08.2013 
Päättymispäivä 31.07.2020 
 Palaa