SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 799Y3M 
Opinto Hyvinvointiteknologia 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa arvioida teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hänosaa soveltaa hyvinvointipalveluissa käytettäviä teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita. Opiskelija osaa arvioida teknologisia sovelluksia erilaisissa hyvinvointipalveluiden konteksteissa. Hän osaa arvioida ja kehittää palveluita ja toimintoja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja asiakkaiden hyvinvointiin vaikuttaen.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • Palvelumuotoilu

 
Arviointikriteerit

Osaamisen arviointikriteerit:

Tyydyttävä T1–T2Hyvä H3–H4Kiitettävä K5

Opiskelija

- tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa laaja-alaisesti työelämän asiantuntijuuttaan kehittäen

- hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti

- johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti

- osallistaa asiantuntijana ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

- viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

- tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti ja työelämän asiantuntijuuttaan perustellusti kehittäen

- hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti

- johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja vastuullisesti

- eri näkökulmia huomioon ottaen

- osallistaa asiantuntijuutta yhdistäen ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

- viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelija

- tuottaa ja arvioi hyvinvointiteknologiaan liittyvää tietoa kriittisen perustellusti ja johdonmukaisesti sekä työelämän toimintatapoja perustellusti kehittäen

- hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti

- johtaa ja kehittää palvelu- ja asiakasprosesseja tavoitteellisesti, taitavasti ja vastuullisesti eri näkökulmia ansiokkaasti huomioon ottaen

- osallistaa luovasti ja innovatiivisesti ryhmän jäseniä ja toimii yhteistoiminnassa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa

-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

 
Alkamispäivä 01.09.2009 
Päättymispäivä 20.12.2050 
 Palaa