SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 52A027 
Opinto Ikääntyneiden hoitotyö ja lääkehoito 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija syventää ikääntyvien terveyden edistäminen -kurssin osaamistaan, osaa tehdä voimavaralähtöistä suunnitelmallista hoitotyötä ja hallitsee laadukkaan moniammatillisen, terveyttä edistävän ja kuntouttavan työskentelyn. Opiskelija motivoi ja tukee ikääntyvää ottamaan vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Opiskelija arvioi asiakkaan/ potilaan hoitoa kotihoidon näkökulmasta ja arvostaa kotihoitoasiakkaan kotona olemisen kokemusta. Opiskelija tukee omaisia läheisen hoidossa. Opiskelija soveltaa työssään geriatriasta osaamistaan. Opiskelija syventää osaamistaan ikääntyneiden hoitotyöhön liittyvistä erityiskysymyksistä, mm. muistihäiriöt, saattohoito. Opiskelija hallitsee turvallisen ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet. Opiskelija perehtyyhyvinvointiteknologian mahdollisuuksiin gerontologisessa hoitotyössä niin kotona kuin laitoksissa. Opiskelija vastaa omasta ammatillisesta kehittymisestään auttamis-/hoitosuhteessa.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.01.2008 
Päättymispäivä 31.12.2112 
 Palaa